۱۳۸۵/۲/۹

۱۳۸۵/۲/۲

۱۳۸۵/۱/۲۹

از پرلاشز پیرزاد

داستان پرلاشز از زویا پیرزاد ( به سلیقه ی من بهترین داستان کوتاه او )موضوعی نسبتا کلیشه ای دارد ....