۱۳۸۵/۵/۶

چگونه یک شعر مزخرف بنویسیم؟

دوستانی که کارشان با نوشتن داستان مزخرف (اینجا و اینجا ) راه نیفتاده ، خواه به این دلیل که نوشتن داستان سخت است و دست آدم خسته می شود خواه به این دلیل که شاعر ژست سکسی تری دارد .......