۱۳۸۵/۶/۱۰

نکته

یادتان هست چند سال پیش که فیلم شوکران بهروز افخمی اکران شد جماعتی از پرستاران چه قشقرقی راه انداختند ؟ ...