۱۳۸۶/۳/۲۲

۱۳۸۶/۳/۱۲

خاطرات یک کول پسر و حاشیه اش

 ...از اینجا می خواهم خاطره نویسی کنم.باید به مخم خیلی فشار بیاورم چون چند سالی است که از ایران دور هستم و بیست سالی هم هست که عملا از مغزم کار نکشیده ام...