۱۳۸۴/۱۲/۲۸

تبریک


خجالت نمی کشم که بگویم خود این مرد (اکبرگنجی) را ، فارغ از همه ی آن کارهایی که کرد و دیگران نکردند و  کارهایی که نکرد و دیگران کردند ، دوست دارم . آزادی اش را به خودم و چند نفر از دوستانم تبریک می گویم .


۱۳۸۴/۱۲/۱۲