۱۳۸۶/۵/۲۰

غلاف تمام فلزی


گمان نمی کنم در دنیا کسی باشد که غلاف تمام فلزی را ندیده باشد. اگر هست و این نوشته را می خواند بدود برود ببیند...